බ්ලොග් සඳහා අත දෙන Lanka News Web අඩවියේ, "නෙළුම් යාය" පිටුව.

Tuesday, August 30, 2016

වොක්ස්වැගන් පැක්ටරියේ ගීතයමේ ලින්ක් ඇති ගීතයේ තාලයට ගයා සැනසෙන්න
https://www.youtube.com/watch?v=unsETyAEGy0

වොක්ස්වැගන් පැක්ටරියේ ගීතය
************************

ඇයි නාවේ අප සොයලා
හිතේ සංකා මවා තියා
ඇයි නාවෙ ඔයා..//


කී දේ කල දේ..
දැන උන්නේ හර්ෂම පමණයි
අවසානේ දුක යැයි 
එරාන් ඇවිත් දැන් කියයි
වයිමා... 
වයිමා.. ටවත් බැරි උන දේවල්
කියලා චා උනේ


ඇයි නාවේ අප සොයලා
හිතේ සංකා මවා තියා
ඇයි නාවෙ ඔයා..// 


කුලියා පිටියේ
පැක්ටරියෙයි මා සිටියේ

එනවයි කියා කිව්
පුස්සගනේ නෑ දුටුවේ

ඇයි මා...
ඇයි මා.., කුඩු කලේ උඹ
චාටර් යහ පාලනේ..


ඇයි නාවේ අප සොයලා
හිතේ සංකා මවා තියා
ඇයි නාවෙ ඔයා..// 


- මාතලන් -

Wednesday, August 17, 2016

අලි නැති පෙරහර


පෙරහර කියන්නේ අලි බලන එක නම්..
පලයව්කෝ කාළකන්නි ටික..
අලි බලන්න මින්නේරියේ හරි වස්කඩුවෙ හරි...
එහෙම නැත්නම් බලපියව් බලි...


අලි නැති පෙරහර
*************
පෙරහර වැඩක් නැත කියනවා අඩුලු.............අලී
අලි උන්නොතින් පමනයි මේ අයට...........ජොලී
බලනට ඕනෑම නම් මල පැන නොගහ..........පලී
වස්කඩු මින්නේරි පල බැරි නම් බලව්...........බලී

- මාතලන් -

Followers

Total Pageviews